« myDQ »

GEBRUIKSOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

Bisnode Belgium verleent de klant het recht om een account aan te maken met het oog op gebruik van deze website en meer bepaald van de diensten die via deze website worden verstrekt, onder de expliciete voorwaarde van aanvaarding door de klant (eventueel namens de juridische organisatie die hij vertegenwoordigt) van de algemene gebruiksvoorwaarden, weerhouden in onderhavige overeenkomst.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden kunnen via deze link geconsulteerd worden.

Alvorens toegang te krijgen tot de diensten, dient de klant deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden door te klikken op de "Ik aanvaard de algemene voorwaarden" knop.

Aanvaarden van deze voorwaarden impliceert dat de klant over de juridische bevoegdheid beschikt om het bedrijf of de juridische organisatie die hij/zij vertegenwoordigt, te kunnen verbinden tot naleving van deze voorwaarden.

TUSSEN

BISNODE BELGIUM NV

Met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel (België), Researchdreef 65 Ingeschreven in de Kruispuntbank te Brussel onder het nummer 0458.662.817.

Hierna genoemd “Bisnode Belgium”.

EN

DE KLANT (desgevallend het bedrijf of de juridische organisatie voor wie de klant optreedt)

Hierna genoemd "de Eindgebruiker"

Elk individueel "Partij" en gezamenlijk "Partijen" genoemd

Partijen zijn overeengekomen wat volgt:

PREAMBULE

Bisnode Belgium biedt aan de Eindgebruiker haar dienst "MyDQ" aan voor de verbetering van de kwaliteit van de data toebehorend aan de Eindgebruiker via identificatie van dubbelen, standaardisatie en correctie van adresgegevens, standaardisatie en verrijking van naam, voornaam, telefoon en mobile (de "Dienst(en)").

Deze Dienst wordt gedeeltelijk via web service aangeboden, meer bepaald door het online opladen van de data van de Eindgebruiker en online grafische weergave van het resultaat na de verwerking van het betreffende bestand. Indien hij dit wenst, bekomt de Eindgebruiker vervolgens een offerte vanwege Bisnode Belgium voor de verwerking van het betreffende bestand.

Indien de Eindgebruiker daarna een bestelling plaatst, zal de bestelling offline afgehandeld worden.

Bisnode Belgium agrees to provide online access to the "Mydq" web service to end user under the conditions set out herein and End User wishes to use and to pay for this web service under such conditions.

PARTIJEN ZIJN OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT

Definities:
Tenzij de context anders uitwijst, zullen de hiernavolgende begrippen de volgende betekenis hebben:

Overeenkomst: dit betekent "MyDQ eindgebruiker gebruiksovereenkomst"
Toegelaten Gebruiker: Eindgebruiker of persoon gemachtigd door de Eindgebruiker om de Dienst te gebruiken binnen het bedrijf of de juridische organisatie van de Eindgebruiker
Toegelaten Gebruik: gebruik door de Eindgebruiker van de data geleverd in het kader van de Diensten voor direct marketing doeleinden .
Verwerker: dataverwerker conform de bepalingen van artikel 1 van de Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("Privacy richtlijn").
Begindatum: de datum waarop de Eindgebruiker de algemene gebruiksvoorwaarden heeft aanvaard door de knop "ik aanvaard de algemene gebruiksvoorwaarden" aan te klikken.
Eindgebruiker: u, het bedrijf of de juridische organisatie voor wie u optreedt, met inbegrip van alle Toegelaten Gebruikers die gebruik maken van de Dienst.
Data van de Eindgebruiker: het bestand dat aan Bisnode Belgium werd overgemaakt met het oog op het gebruik van de Dienst.
Prijs: de vergoeding die de Eindgebruiker aan Bisnode Belgium verschuldigd is voor het gebruik van de Dienst.
Website: onderhavige webside ‘www.mydq.com’.

Algemene gebruiksvoorwaarden

 1. Elke bestelling, hetzij offline, hetzij via de website geplaatst, houdt een formele aanvaarding in van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, met uitsluiting van toepassing van de eigen algemene voorwaarden van de Eindgebruiker.

 2. Bisnode Belgium verleent aan de Eindgebruiker een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de data geleverd in het kader van de uitvoering van de Dienst door de Eindgebruiker zelf, voor direct marketing doeleinden, met uitsluiting van elke andere - rechtstreekse of onrechtstreekse – prestatie voor derden (waaronder elke vorm van verkoop, commercialisering, overdracht, rechtstreeks of onrechtstreeks, kosteloos of ten bezwarende titel, licentie aan derden of elk ander gebruik door derden) en tegen betaling van de Prijs.

 3. Om toegang te krijgen tot de Dienst, wordt de Eindgebruiker verzocht zich te identificeren om een login en paswoord aan te vragen. Deze login en bijhorend paswoord zijn strikt vertrouwelijk. De Eindgebruiker verbindt zich ertoe om zorgvuldig met deze vertrouwelijke gegevens om te gaan teneinde misbruik te voorkomen door personen die geen Geautoriseerde Gebruikers zijn. Bisnode Belgium draagt geen verantwoordelijkheid in geval van ongeoorloofd gebruik van de login en het paswoord van de Eindgebruiker ten gevolge van onzorgvuldig gedrag in hoofde van de Eindgebruiker wat de geheimhouding van zijn login en paswoord betreft. De Eindgebruiker verbindt zich ertoe om Bisnode Belgium zo snel mogelijk in te lichten indien hij verneemt dat een niet-geautoriseerde gebruiker ongeoorloofd gebruik maakt van zijn login en paswoord.

 4. Voor het uitvoeren van de Dienst ('het Doel'), dient de Eindgebruiker een gegevensbestand op te laden dat persoonsgegevens bevat in de zin van wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EC ('Privacywet').

  Bijgevolg verbindt Bisnode Belgium zich ertoe de verwerking uit te voeren conform de bepalingen van de Privacywet. Bisnode Belgium maakt zich bovendien sterk dat alle eventuele personeelsleden, partners, onderaannemers enz. die in zijn naam en voor haar rekening optreden bij de uitvoering van de verwerking alle toepasselijke bepalingen van de Belgische en, in voorkomend geval, Europese wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer zullen naleven.

 5. Bisnode Belgium erkent dat de Eindgebruiker de eigenaar is van de Data van de Eindgebruiker (of over de vereiste gebruiksrechten beschikt). Bisnode Belgium zal optreden als de Verwerker van het betreffende databestand van de Eindgebruiker en verbindt zich ertoe de persoonsgegevens slechts te verwerken volgens de expliciete instructies van de Eindgebruiker.

 6. Bisnode Belgium verbindt zich ertoe om de Data van de Eindgebruiker enkel te gebruiken voor de uitvoering van de Dienst.

  Bisnode Belgium zal de Data van de Eindgebruiker niet openbaar maken, noch reproduceren of gebruiken om haar eigen gegevensbestanden mee te verrijken, tenzij met voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Eindgebruiker of in het geval van juridische verplichting. Deze vertrouwelijkheidsverplichting zal echter niet van toepassing zijn op dit onderdeel van de Data van de Eindgebruiker waarvoor Bisnode Belgium het bewijs kan leveren dat a) zij al in het bezit was van deze gegevens voor de bekendmaking ervan door de Eindgebruiker of b) deze gegevens tot het publiek domein behoren of c) een derde haar deze gegevens rechtmatig heeft meegedeeld zonder dat deze derde hierbij een inbreuk heeft begaan op enige overeenkomst of een vertrouwelijke relatie met de Eindgebruiker beschadigd of d) zij, of een van de vennootschappen uit dezelfde vennootschapgsgroep, deze gegevens onafhankelijk heeft ontwikkeld, zonder gebruik te maken van de confidentiële informatie van de Eindgebruiker.

 7. Bisnode Belgium zal passende technische en organisatorische maatregelen installeren en gebruiken om de confidentialiteit en de veiligheid te verzekeren van de Data van de Eindgebruiker, waarvan zij of enige andere persoon onder haar bevoegdheid kennis krijgt tijdens de uitvoering van de Dienst.

 8. Als Bisnode Belgium op enig moment ontdekt dat er sprake is van inbreuk op de veiligheid van de Data van de Eindgebruiker, zal zij onverwijld de Eindgebruiker inlichten van de aard en de ernst van de inbreuk en de vereiste corrigerende maatregelen nemen.

 9. Bisnode Belgium zal de Data van de Eindgebruiker niet langer bewaren dan nodig voor de verwerking.

  Zij verbindt zich ertoe de Eindgebruiker schadeloos te stellen voor elke schade die deze ondervindt ten gevolge van de niet-naleving van onderhavige overeenkomst of de niet-naleving van de bepalingen van de Privacywet door Bisnode Belgium. Ingeval Bisnode Belgium haar verplichtingen uitbesteedt aan een onderaannemer, verbindt zij zich ertoe aan deze onderaannemer dezelfde verplichtingen inzake confidentialiteit en veiligheid op te leggen als die welke aan haar worden opgelegd

  In geval van niet-naleving van zijn verplichtingen door de onderaannemer, zal Bisnode Belgium de verantwoordelijkheid dragen voor de niet-naleving ten aanzien van de Eindgebruiker.

 10. De prijs die van toepassing is op de Dienst is diegene die vermeld is in de offerte. Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW.

 11. De facturen van Bisnode zijn betaalbaar binnen de 30 dagen einde maand na factuurdatum. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal het nog verschuldigde bedrag, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling intresten ten belope van 1% per maand opbrengen. Het nog verschuldigde bedrag zal bovendien in dezelfde omstandigheden vermeerderd worden met 15% met een minimum van € 50,00. Indien de facturen van Bisnode Belgium op verzoek van de Eindgebruiker aan een derde dienen geadresseerd te worden, blijft deze laatste de betaling ervan waarborgen.

 12. Bisnode Belgium verbindt zich ertoe haar beste zorgen te besteden aan de uitvoering en in voorkomend geval aan het bijwerken van de door haar geleverde gegevens en de aan haar toevertrouwde prestaties.

  Tenzij anders vermeld wordt de termijn nodig voor de uitvoering van de Dienst geschat op één (1) werkdag.

  Behoudens andersluidende schriftelijke vermelding verstrekt Bisnode Belgium geen garantie dat de door haar geleverde gegevens vrij zijn van fouten of volledig zijn, noch dat de door haar geleverde gegevens geschikt zijn voor de realisatie van een bepaalde doelstelling of voor het bereiken van een welbepaald resultaat. Bisnode Belgium draagt geen verantwoordelijkheid voor vergissing, gebrek of verzwijging in de inlichtingen verstrekt door de Eindgebruiker.

 13. Schadevergoedingen ten laste van Bisnode zullen de prijs van de prestatie die ter discussie staat niet overschrijden. In het geval van opeenvolgende prestaties is de schadevergoeding beperkt tot de prestaties die ter discussie staan en die uitgevoerd werden gedurende de drie laatste maanden.

 14. Elke klacht betreffende de uitvoering van de Dienst dient binnen de 15 dagen na de levering schriftelijk aan Bisnode Belgium te zijn overgemaakt. Voor klachten betreffende facturen geldt een termijn van (een) 1 maand na factuurdatum.